Poradenstvo

Potrebné informácie k bezproblémovému prevedeniu rekonštrukcie

V prípade, že máte po obhliadke a akceptujete našu ponuku, ďakujeme za Vaše rozhodnutie a prosíme, aby ste si pozorne prečítali nasledujúce informácie, ktoré povedú k plynulému chodu celej rekonštrukcie, taktiež pomôžu včas ukončiť práce vo Vašom byte.

Dôležité: V prípade, že obdržíte cenovú ponuku /e-mail, fax, pošta/, rezerváciu termínu resp. prijatie objednávky v zásade uskutočňujeme až po odobrení ponuky zákazníkom. Nikdy nie skôr, ani v prípade, že si zástupca firmy čokoľvek poznačí do diáru!

Zahájenie prác, podpísanie zmluvy

Zahajovanie prác prebieha v naplánovaný deň od 9:00 až do 13:00. Keďže naša spoločnosť realizuje rekonštrukcie po celom hlavnom meste a okolí, nieje možné určiť presný čas príchodu k Vám. Aby sme neplytvali časom nášho zákazníka, uvedieme približný harmonogram závozu pracovníkov.

09:00- 10:00 Pod.Biskupice, Ružinov, Trnávka
10:00- 11:00 Centrum, Petržalka
11:00- 12:00 Karlov.Ves, Dlhé diely, Kramáre
12:00- 13:00 Dúbravka, Dev.nová ves.
12:00- 13:00 Dev.nová ves, okolité mestá a obce

Prosíme, aby boli/bol vo Vašom byte prítomní/ý zástupcovia/zástupca, ktorý zrekapituluje rozsah prác pred našimi pracovníkmi a ktorý je kompetentný podpísať zmluvu o dielo. Túto zmluvu prinesie zástupca našej FY v tento deň, teda v deň zahájenia prác až pri príchode s pracovníkmi. Pri podpise zmluvy preberie zástupca našej FY zálohu, ktorej výšku si môžete zistiť telefonicky,alebo podľa vystavenej ponuky. Pri ponuke do a vrátane 3000 EUR je záloha 700 EUR, pri vystavenej cenovej ponuke nad 3000 EUR je zálohová platba 1000 EUR

Záloha sa vypláca v hotovosti k rukám zástupcu oproti pokladničnému dokladu. Záloha je odhadovaná cena stavebno-technického materiálu. Záloha na odhadovanú cenu práce sa nesmie príjmať.

Priebeh

Práce sa začnú bezprostredne po podpise zmluvy a prevzatí zálohy. Prvý deň rekonštrukcie sa robia likvidačné a búracie práce, resp. príprava na obkladačské a murárske práce. V prípade, ak máte jadro v tento deň sa postaví hrubá stavba. Nasledujúce dni sa robia vodoinštalácie, elektroinštalácie, obkladačské práce. Postup a tempo si určujú pracovníci sami, pričom poznajú plánovaný termín ukončenia a taktiež sú v neustálom kontakte s prevádzkou FY. Pokiaľ máte objednaný nákup, resp. dovoz sanitárneho materiálu/ obkladu, dlažieb, sanit/ tento sa realizuje v utorok počas dňa./viď. bod.5 Nákupy sanity / V priebehu rekonštrukcie si pracovníci vytvoria krátkodobú skládku odpadu pri budove, ktorej odvoz prebieha od tretieho dňa rekonštrukcie až do ukončenia. Na elektroinštalačné práce dohliada náš elektrikár, ktorý navštevuje jednotlivé rekonštrukcie priebežne.

Materiál

Pre kvalitné prevedenie diela potrebujú pracovníci v rukách materiál, ktorého kvalitu a vlastnosti už poznajú. Preto tento stavebný materiál dodávame prostredníctvom našich zásobovacích vozidiel. Jedná sa o stavebný materiál, presné tvárnice, lepidlá, zárubne, omietkové zmesi, sieťky, vodoinštalačný mat., elektroinštalačný mat., nivelačné hmoty, potery a pod. Pokiaľ máte záujem si tieto dodať sami, prosíme, aby ste nás o tejto skutočnosti informovali pri obhliadke. Materiál ako obklady, dlažby a sanitu si môžete obstarať bez nášho vedomia, pokiaľ máte záujem poskytneme Vám službu ,,nákup sanity“, o ktorej sa dozviete viac /viď bod5 Nákupy sanity/

Nákup sanity

Túto službu poskytujeme pravidelne v utorok, teda v druhý deň prác. V priebehu dňa v približne dohodnutom čase príde po Vás naše vozidlo a prevedie Vás predajňou, ktorú si môžete vybrať z nižšie uvedeného zoznamu, alebo predajňou, ktorú si zvolíte sami. Pokiaľ máte záujem, poskytneme Vám rady, ktoré sú v záujme kvalitného prevedenia diela potrebné. Samozrejme v každej predajni sa nachádza na tento účel pracovník, ktorého rada je vítaná, ale dovoľujeme si Vás upozorniť, že tento pracovník predáva a je mu jedno čo. My realizujeme a nieje nám jedno ako. Nákupca, ktorý je s Vami dáva pozor na Vami vybraný sortiment, ak spozoruje chybu pri Vašom výbere, dovolí si na túto upozorniť poznámkou. V nižšie uvedenom zozname predajní uvádzame približné zľavy, ktoré sú nám poskytnuté. Tieto predajne sú vybrané na základe dlhoročných skúseností naskladnenia a skúseností s obsluhou. Vo väčšine držia vystavený sort. aj skladom, ale nieje na škodu, pokiaľ si výber spravíte skôr, bez nás a poprípade ak si aj množstvá zarezervujete. V predajňach si sanitu uhrádza zákazník sám. Záloha , ktorú prevzal náš zástupca pri podpise zmluvy je na materiál stavebný, teda materiál, ktorý sme dodali v prvý deň- lepidlá, tvárnice, vodoin., elektroin.a pod. . Do zoznamu predajní pre úplnosť uvádzame aj možnosť úhrady na mieste /platobná karta, hotovosť/ Nákupov realizujeme v druhý deň viac, počet áut v teréne sa pohybuje okolo 2-3, preto Vás prosíme o trpezlivosť, ak auto s nákupcom mešká- môže sa predžiť niektorý výber. Za zhovievavosť ďakujeme už teraz. Pri nákupoch sa nenakupujú svietidlá, nakoľko na ich výber nieje potrebná ani odborná rada, ani nákladné auto.

Zoznam predajní: Informáciu o aktuálnych dodávateľoch žiadajte od zástupcu spoločnosti

Odvoz suti a stavebného odpadu na povolené skládky

Odpad sa dočasne ukladá pred budovu do vriec, nakoľko pristavenie kontajneru na celú dobu rekonštrukcie je drahé riešenie a hrozí možnosť, že Vaši susedia obsadia Váš kontajner skôr, ako by ho stihli využiť naši pracovníci. Odvoz suti a stavebného odpadu pochádzajúceho z rekonštrukcie sa začína tretím dňom a trvá až do konca rekonštrukcie. Odpad je odvážaný na povolené skládky a realizujú ho naše vozidlá. Základná cena za odvoz odpadu je uvedená v ponuke, pokiaľ množstvo z rekonštrukcie presiahne nami stanovené tabuľkové množstvo bude účtované osobitne. Zlikvidovaný bude iba odpad pochádzajúci z našej rekonštrukcie, preto prosíme, aby ste upozornili susedov na riziko, že nimi doložený odpad nemusí byť odvezený.

Ukončovanie diela / Odovzdávanie diela / Vyúčtovanie

Rekonštrukcia diela sa blíži ku koncu, Vy sa tešíte na náš odchod z bytu a pýtate sa ako ďalej? Pracovníci, ktorý realizovali dielo u Vás, oznamujú ukončenie vo FY o deň skôr. Nasledujúci deň telefonujú do FY hodinu pred ukončením a požiadajú zástupcu firmy, aby prišiel dielo odovzdať. Zástupca firmy sa dostaví hneď ako to je to možné a predloží vyúčtovanie, na ktorom sú uvedené skutočne vykonané práce a skutočne spotrebovaný materiál. Po Vašej kontrole Vás požiada o úhradu , predloží Vám záručné listy k nami dodaným zariadeniam a predloží odovzdávací protokol. Pokiaľ máte záujem v priebehu posledného dňa rekonštrukcie sa informovať na výslednú hodnotu dodacích listov, môžete tak urobiť telefonicky na našom mobilnom čísle. V prípade, ak máte záujem o maliara, je potrebné pri odovzdávaní túto skutočnosť oznámiť a my Vás skontaktujeme s našimi maliarmi. .

Ak Vám nieje čokoľvek jasné, radi poskytneme potrebné informácie na našich číslach /Pokiaľ máte službu CLEAR-utajené číslo-je možné, že hovor nebude prijatý/

Mob: +421 903 430 443 Prevádzka ,Príjem objednávok, Informácie
e-mail: renovum@renovum.sk

INFORMÁCIA: Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za problémy spojené s predčasným uskutočnením likvidačných prác zákazníkom.

Ak si objednávateľ zabezpečuje demontáže zariadenia pred záhajením prác svojpomocne, vystavuje sa riziku, že v prípade nezáhajenia prác zhotoviteľom /choroba, nedostatok prac. síl/ bude predmetná časť bytu nepoužívateľná.

Spoločnosť RENOVUM spol. s r.o. si pri nepredvídaných udalostiach /choroba, úmrtie,úraz/ vyhradzuje právo neuskutočniť rekonštrukciu.